Diagrama Polar Diagrama Polar Polardiagramm

Climate

Polar Diagram - São Paulo

Polar Diagram
 

Sunrise [h]:
Sunrise [Az]:

Peak [h]:
Peak [Az]:

Sunset [h]:
Sunset [Az]:

Sunlight [h]:

21.03

07:11
90°

13:14
66°

19:17
270°

12:06
21.06

07:48
64°

13:08
43°

18:29
295°

10:41
23.09

06:55
90°

12:59
66°

19:03
270°

12:08
21.12

06:17
116°

13:05
90°

19:52
244°

13:35